شماره حسابهای صرافی الهی
نام صاحب حساب : شرکت تضامنی صرافی الهی و شرکاء
 
نام بانک :
بانک ملت
نوع حساب :
جاری
شعبه :
مقدس اردبیلی
کد شعبه :
۶۵۳۹۱
شماره حساب :
-
شماره شبا :
-
شماره کارت مجازی :
نام بانک :
بانک سامان
نوع حساب :
جاری
شعبه :
مقدس اردبیلی
کد شعبه :
۸۶۱
شماره حساب :
-
شماره شبا :
-
شماره کارت مجازی :
نام بانک :
بانک صادرات
نوع حساب :
جاری
شعبه :
فردوسی
کد شعبه :
۳
شماره حساب :
-
شماره شبا :
-
شماره کارت مجازی :
نام بانک :
بانک ملی
نوع حساب :
جاری
شعبه :
مقدس اردبیلی
کد شعبه :
۱۴۵۷
شماره حساب :
-
شماره شبا :
-
شماره کارت مجازی :
نام بانک :
بانک کارآفرین
نوع حساب :
جاری
شعبه :
مقدس اردبیلی
کد شعبه :
۰۰۰۸۴۲
شماره حساب :
-
شماره شبا :
-
شماره کارت مجازی :
نام بانک :
بانک پاسارگاد
نوع حساب :
جاری
شعبه :
مقدس اردبیلی
کد شعبه :
۲۹۳
شماره حساب :
-
شماره شبا :
-
شماره کارت مجازی :
نکات قابل توجه به هنگام واریز وجه به حساب های صرافی الـهـی :
  • قبل از اقدام به هرگونه واریز به حساب های صرافی جهت هماهنگی با صرافی تماس حاصل فرمایید.
  • به هنگام واریز وجه به هر یک از حساب های صرافی ، قسمت مربوط به بابت واریز در فیش بانکی تکمیل گردد.
  • فاکتور رسمی فقط بنام شخص واریز کننده که در فیش بانکی قید شده است ، صادر خواهد شد و لازم است وجه واریزی از حساب بانکی شخص واریز کننده به حساب صرافی منتقل شده باشد.به عبارت دیگر ، نام واریز کننده وجه و نام صاحب حساب بانکی و نام دریافت کننده فاکتور باید یکسان باشد.
  • به همراه داشتن اصل کارت شناسایی دارای کد ملی ( کارت ملی ، گواهینامه ، شناسنامه جدید ) برای شخص حقیقی و برای اشخاص حقوقی روزنامه رسمی آگهی تاسیس و تغییرات و کپی کد اقتصادی و معرفی نامه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.
  • درخواست بازگشت وجه واریزی فقط بصورت حضوری بوده و پس از ارائه اصل رسید بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب های صرافی ، فقط به شکل واریز به حساب شخص واریز کننده قید شده در فیش بانکی مقدور خواهد بود.